ÍNDEX TEMÀTIC DE LA LLEI DE LA QUALITAT

Adults

(Art. 52, 53 i 54)

 

Alumnes i pares

Alumnes (Art. 2)

Alumnes estrangers (Art. 42)

Alumnes amb necessitats educatives especials (Art. 44, 45, 46, 47 i 48)

Alumnes superdotats (Art. 43)

Pares (Art. 3)

 

Batxillerat

Assignatures (Art. 35)

Objectius (Art. 34)

Principis Generals (Art. 33)

Professorat (Art. 36)

Titulació (Art. 37)

Idiomes

(Art 49, 50 i 51)

 

 

Carrera docent

Ingrés i promoció (Addicional undècima).

Creació del Cos de Catedràtics

(Addicional novena)

Funcions dels catedràtics

(Addicional dècima)

 

Centres docents

Règim jurídic, classificació, tipus i autonomia (Art. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 i 70)

Centres públics (Art. 71 i 72)

Centres privats (Art 73, 74, 75 i 76)

Claustre de professors

Principis (Art. 83)

Atribucions (Art. 84)

Consell Escolar

Estructura (Art. 81)

Atribucions (Art. 82)

Departam. didàctics

(Art. 85)

 

Direcció

Principis (Art. 83 i 84)

Selecció (Art. 86 a 91)

Cessament (Art. 93)

Reconeixement (Art. 92 i 94)

 

 

 

ESO

Assignatures (Art. 23)

Itineraris (Art. 26)

Objectius i mètodes (Art. 21, 22 i 24)

Prog. Inic- Profés. (Art. 27)

Professorat (Art. 32)

Reforç (Art. 26)

Titulació (Art. 31)

Avaluació i Promoció (Art. 28 i 29)

Aval. Gral. Diagn. (Art. 30)

Form. Prof.

(Art. 38 i 39)

Inspecció

Alta Inspecció (Art. 103 i 104)

Inspecció general (Art. 102, 105, 106 i 107)

 

Professorat

Funcions (Art. 55 i 56)

Formació (Art. 57, 58 i 59)

Avaluació (Art. 60 i 61)

Recolzament (Art. 62)