IBATXILLERAT VERSIÓ PROVISIONAL 1 EN-REVISIÓ 18/07/01

FÍSICA

INTRODUCCIÓ

A I'etapa d'Educació secúndària obligatoria s'ha abordat I'estudi de les Ciències de la naturalesa des de la perspectiva de ciencia integrada. L'alumnat ha estat posat en situació de conèixer i d'interpretar diversos fenómens fisics, ha pogut adquirir un seguit de destreses manuals i d'estratègies relacionadas amb els procediments científics i ha tingut oportunitat de reflexionar sobre les implicacions de la ciencia en la societat i de comengar a fer seus valors inherents al coneixement científic. Ara, en el Batxillerat, I'estudi de la ciencia es fa des d'una estructuració mès específicament disciplínària, que permet progressar en els valors educatius que s'han desenvolupat en I'etapa anterior.

La Física s'ofereix com una materia de modalitat de les ciències -pures o aplicadeso de la tecnología. Tot i respectant els diversos enfocarnents en el desplegament del currículum segons quina sigui I'opció majoritària dels alunmes, ès tasca primordial i comuna de la materia en totes dues modalitats facilitar l'aprenentatge de conceptos, lleis i principis bàsics de la Física, i tambè d'algunes de les seves tècm'ques de treball, sense oblidar d'aproximar a l'alumnat als mètodes d'investigació i la seva construcció al llarg de la história.

La ubicació de la materia en dues modalitats, la científica i la tecnológica, l'assignació horària i la necessitat d'ajustar-se a les possibilitats d'aprenentatge dels alumnes, obliga a fer una selecció acurada dels continguts i objectius que s'estableixen. Aquesta selecció a partir del criteri d'assegurar que l'alunmat pugui adquirir un coneixement sólid d'alguns camps que podran ser usats com a base sobre la qual assentar la posterior incorporació de noves idees, iècniques i mètodes de treball. En aquest sentit, ha semblat adequat centrar-se especialment en I'estudi de la Mecànica dels punts maten'als, en I'Electricitat i I'Electroniagnetisme (incloent-hi circuits de corrent continu i una introduccíó al corrent altem),- en I'estudi dels camps gravitatori i electrostàtic, en una introducció al moviment ondulatori i en fer patent I'existència d'una física moderna.

En el plantejament dels diversos temes serà bo no perdre de vista que parar atenció a I'evolució histórica dels esquemes conceptuals habitualment enn'queix i ajuda a donar sentit als continguts que s'estudien. Sempre que sigui possible, serà convenient incorporar informació i reflexió sobre I'evolució histórica dels conceptos 1 de les actituds predominants en I'àmbit de la fisica.

En relació amb aquest punt, cal remarcar que es considera molt pertinent que 1 'alunmat que cursa Física puguin conèixer, en acabar el Batxillerat, un gran nombre de nocions sobre el desenvoluparnent contemporani de la Física. Per aixó cal -fer referencia, quan sigui possible, a les limitacions de la Física clàssica i a com actualment se superen aquestes limitacions. Es tractaria d'avangar en la modemització del llenguoitge i els coneixements factuals que tè l'alurnnat en relació amb els que s'adquireixen en I'etapa anterior, tot afegint-hi una actitud d'interès per I'estat actual de la Física i un reconeixement del paper d'alguns científics que es puguin considerar clau en I'evolució d'aquesta ciencia. Alguns enfocaments de la materia podrien posar mès èmfasi en la contribució de la fisica als avengos tecnológics que no en els aspectes própiarnent científics abans esmentats i, en tots els casos, es tractarà de presentar d'una forma atractiva l'aventura de la progressió en el coneixement del món fisic.

La finalitat educativa bàsica de I'ensenyarnent de la Física al Batxillerat ès que l'alunmat adquireixi els continguts conceptuals bàsies de forma qualitativa i que els arreli en el seu bagatge conceptual general; que aquesta adquisició de continguts conceptuals vagi acompanyada d'un reconeixement de determinats valors que s'espera que progressivament vagi afermant, i que contintii consolidant un seguit de procediments (estratègies de resolució de problemas, utilització de material expenmental elemental, lectura comprensiva de les indicacions dels aparells de mesura) l'aprenentatge dels quals es va iniciar a I'etapa educativa anterior. Tant l'adquisició de conceptos com la consolidació de detenninats procediments comporta la utilització d'un cert aparell matemàtic, no necessàriament complex, peró que s'ha de conèixer i usar bè. 1 aquest "gust per I'ús correcte dels recursos matemàtics" ès inherent a alguns dels valors que es tracta de consolidar en els alumnes d'acord amb el currículum prescriptiu que ara s'estableix. Mai, peró, I'ús dels recursos del càlcul o de les representacions gràfiques no haurà d'emmascarar el sentit fisic dels problemas i qüestions que I'estudiant estigui considerant, i en aixó caldrà que el professorat hi par¡ particular atenció.

El paper que exerceixen els treballs experimentals i de recerca d'informació en el currículum està fortament associat (peró no únicament) als continguts procedimentals. En dissenyar i articular els trebalis pràctics convè, tanmateix, no peràe de vista que aquests tambè influeixen, i cal que ho facin en sentit positiu, en la consolidació dels coneixements que està adquirint l'alurrmat o en la forma que els abordarà a continuació. S'es era, doncs, que els treballs pràctics al laboratori o de recerca d'informació, nos es p

limitin a la consolidació de les habilitats de manipulació @ue són importarits-, sinó que tambè incideixin en altres continguts procedimentals (tractament de dadesl, fonnulació d'hipótesis, ús de ñiedis informàties), en actitudinals (honestedat 1 reconeixejjlent de fonts d"error) 1-de conceptos (confirmacions conceptuals, obe@ a nous conceptos).

OBJECTIUS GENERALS

L'alumnat, en acabar la materia, ha de ser capas de:

1. Comprendre els principals fets, lleis, principis i teories relativas als fenómens fisics.

2. Utilitzar els coneixements fisies 1 la metodología científica per entendre millor la realitat immediata i poder opinar, assenyadament, sobre temes d'actualitat relacionats amb la Física i la ciencia en general.

3. Adquirir els recursos i el formalismo matemàtic necessans per comprendre els conceptos que es treballen, per resoldre les qüestíons i problemas pertinents a les matèn'es estudiadas, i per completar el treball experimental que li ès associat.

4. Familian'tzar-se amb el maneig de material de laboratori i progressar en I'habilitàt manual que permeti la realit,zació de muntatges pràctics i la recollida de dades amb vista a la comprovació experimental d'alguna llei física o a la contrastació d'hipótesis.

5. Adquirir un hàbit de treball autónom pel que fa a la recerca d'informació bibliogràfica, al disseny de treballs experimentals i a I'elaboració d'hip¿>tesis per explicar alguns fen¿>mens fisícs.

6. Adquirir ffna visió de la Física, dinàmica, canviant i sotmesa a revisió continua en el decurs de la historia.

7. Reflexionar sobre la interrelació ciència-tecnologia-societat, valorant la Influencia de

cadascuna, 1

-en el desenvolupament i progrès de les altres i la seva incidènc'a en el medi ambient.

S. Comprendre la terminología científica per usar-la amb propietat en els àmbits especialitzats i poder-la explicar en el llenguatge quotidià.

 

CONTINGUTS

Fets, conceptos 1 sistemes conceptuàis

1. Cinemàtica.

1. 1. Magnituds cinemàtiques: posició, desplagament, velocitat i acceleració.

1.2. Moviment en una dimensió.

1.2. 1. Moviment rectilini uniforme

1.2.2. Moviment rectilini uniforrnement accelerat.

1.3. Moviment en dues dimensions.

1.3. l. Moviment de projectils.

1.3.2. Moviment circular.

2. Dinàmica.

2. 1. Lleis de la Dinàmica.

2.2. Forces fonamentals.

2.3. Aplicació de les lleis de la dinàmica a I'estudi del moviment rectilini d'un cos: MRUA, MES.

2.4. Dinàmica del moviment circular

2.5. Dinàmica del moviment harmónic simple.

3. Pn'ncipis de conservació.

3. 1. Impuls i quantitat de moviment.

3.2. Principl de conservació de la quantitat de moviment.

3.3. Treball i potencia. Rendiment.

3.4. Treball i energia c'mètica.

3.5. Sistemes conservatius. Principi de conservació de I'energia mecànica.

3.6. Sistemes no conservatius. Dissipació d'energ'ia en forma de calor. Principl de conservació de I'energia.

3.7. Equivalència massa-energia.

4. Ones.

4. 1. Característiques i tipus d'ones.

4.2. Equació d'una ona harm¿)nica unidimensional.

4.3. Fen¿>mens ondulatoris.

4.4. Ones mecàniques. El so.

4.5. Caràcter ondulaton' de la llum. Ones 1 espectre electromagnètic. Dispersió de la llum.

4.6. Aplicació de la reflexió i refracció de la llum en els miralls i les lents.

4.7. Aplicacions mèdiques i tecnológiques de les ones. Contamina'ció acústica i electromagnètica.

5. Camps gravitatori i elèctric.

5. 1. Lle,i de la gravitació i llei de Coulomb. Forces centrals.

5.2. Cainps@onservatius. Ma 'tuds que els representen.

5.3. Camp gravitatori i elèctric creat per una o mès masses i càrregues puntuals.

5.4. Camp gravitatori i elèctric creat per distribucions esferiques de massa i càrrega.

5.5. Camp gravitatorí terrestre. Planetes 1 satèl-lits. Lleis de Kepler.

5.6. Camp elèctric uniforme.

6. Corrent continu.

6. 1. Magnituds elèctriques.

6.2. Llei d'Ohm.

6.3. Efecte Joule.

6.4. Forga electromotriu d'un generador. Forga co:ntraelectromo,tn'u d'un receptor.

6.5 Balane, d'energia en un circult de corrent continu.

7. Electromagnetisme.

7. 1. Cainp magnètic.

7.2. Efectes magnètics dels corrents elèctrics. Experiment d'Oersted.

7.3. Forces magnètiques sobre càrregues móbils. Forga de' Lorentz. Forces sobre 1 entre corrents elèctrics.

7.4. Inducció electromagnètica. Llei de Faraday i llei de Lenz.

7.5. Generació d'im corrent altem.

7.6. ús i transport del corrent altem. Impacte mediambiental de I'energia elèctrica.

8. Física moderna.

8.1. Quantització de I'energi:4. Efecte fotoelèctric.

8.2. Dualitat ona corpúscle. Pn'ncipl d'incertesa.

8.3. Composició i estabilitat dels nuclis atómics. Radioactivitat.

8.4. Reaccions nuclears. Fissió i fusió nuclear.

8.5. Aplicacions tecnológiques mèdiques de la radioactivitat i de I'energia nuclear.

Procediments

1. Utilització del llenguatge matemàtic 1 del llenguatge gràfic en la definició de magnituds 1 en la formulació de lleis.

1. 1. Expressió de conceptos fisics de forma matemàtica.

1.2. Interpretació del significas fisic d'una fórmula matemàtica.

1.3. Representació gràfica de les relacions entre els valors de dues variables fisiques en un mateix procès.

1.4. Descripció, en llenguatge corrent o en llenguatge matemàtica de la situació física

representada: en una gràfica.

2. Resolució de problemas.

2. 1. Esquematització de la situació física i identificació de les lleis i pn'ncipis que

s'hi relacionen.

2.2. Plantejament del problema.

2.3. Realització d'operacions matemàtiques.

2.4. Ús i canvi d'unitats.

2.5. Estirriació del nombre de xifres significativas.

2.6 Anàlisi dels resultats.

3. Realització d'experiències.

3. 1. Manipllació i lectura d'aparelis de mesura. Sensibilitat i precisió.

3.2. Utilització de guions de practiques.

3.3. Recollida de dades.

3.4. Organització de les dades en taules i gràfics.

3.5. Estimació dels errors.

3.6. Confecció d'lnformes escrits.

3.7. ús de mitjans infon-nàtics per organitzar dades, representar-les i elaborar informes.

3. S. ús de si stemes d'expen'mentació assistida per ordinador.

4. Elaboració de petites investigacions.

4. 1. Treball bibliogràfic de recopilació i estudi de la informació disponible sobre el

tema a investigar.

4.2. Enunciat precís del problema.

4.3. Emissió d'hipótesis.

4.4. Disseny i realització de muntatges experimentals o simulats amb ordinador que perinetin contrastar directament les hipótesis o algunes de les seves conseqüències lógiques.

4.5. Comunicació dels resultats.

Valors, normes 1 actituds

1. Davant de les situacions d'aprenentatge.

1. 1. Interès per l'assignatura, per I'ent@m fisic mès immediat 1 pels temas d'actualitat

relacionats amb la ciencia.

1.2. Iniciativa, organització i constancia en el treball a I'Iula i al laboraton'.

1.3. Participació i col-laboració en les tasques col-lectives.

1.4. Honestedat i rigor en la recollida de dades, en el seu tractament 1 en la seva comunicació.

1.5. Conflanga en la própia capacitàt intel-lectual 1 habilitas manual a I'hora d'enfrontar-se amb un problema teóric o pràctic.

1.6. Respecte pel maten'al, les instal-lacions i les normes de seguretat al laboratori.

2. Davant de la ciencia i la seva influencia en el pensament humà.

2. 1. Valoració crítica de la importancia de la Física en l'avang progresslu del

coneixement del món.

2.2. Valoració crítica de la contribució de la ciencia i de la tècnica al progrès i

benestar de la humanitat.

2.3. Conscienciació dels perills que comporta un mal ús dels avengos científics i tècnics.

2.4. Apreciació del caràcter objectiu i antidogmàtic de la ciencia 1 de la necessitat de la seva contínua revisió com a element intrínsec d'aquest camp de coneixement.

PRIMER CURS

Fets, conceptos i sistemes conceptuàis

1 - Cinemàtica.

1 - 1 - Magnituds cinemàtiques: posició, desplagament, velocitat 1 acceleració.

1.2. Moviment en una dimensió.

1.2. 1. Moviment rectilini uniforme

1.2.2. Moviment rectilini unifonnement accelerat.

1.3. Moviment en dues dimensions:.

1. 3. 1. Moviment de proj ecti Is.

2. Dinàmica.

2. 1. Lleis de la Dinàmica.

2.2. Forces fonarnentals.

2.3. Aplicació de les lleis de la dinàmica a I.'estudi del moviment rectilini d'un cos: MRUA, MHS.

3. Principis de conservació.

3. 1. Impuls i quantitat de moviment.

3.2. Principi de conservació de la quantitat de moviment.

3.3. Treball i potencia. Rendiment.

3.4. Treball 1 energía cinètica.

3.5. Sistemes conservatius. Principl de conservació de I'energia mecànica.

3.6. Sistemes no conservatius. Dissipació d'energia en fonna de calor. Principi de conservació de I'energia.

3.7. Equivalència massa-energia.

6. Corrent continil

6. 1. M.agnituds elèctriques.

6.2. Llei d'Ohm.

6.3. Efecte Joule.

6.4. Forga electromotriu d'un generador. For@a contraelectromotriu d'un receptor.

6.5 Balan@ d'energia en un circuit de corrent continu.

8. Física moderna.

8.3 -Composició i estabilitat dels nuclis atómics., Radioa'ctivitat.

8.4.Reaccions nuclears. Fissió i fusió nuclear.

8..5.Aplicacions tecnológiques mèdiques de la radioactivitat i de I'energia nuclear.

SEGON CURS

Fets, conceptos 1 sistemes conceptuàis

1. Cinemàtica.

1. 1. Magnituds cinemàtiques: posició, desplaralnent, velocitat i acceleració.

1.2. Movimerit en una dimensió.

1.2.3' ' Moviment vibratori ha'rmónic simple.

1.3. Moviment en dues dimensions.

1.3.2. Moviment circular.

2. Dinàmica.

2.4. Dinàmica del moviment circular.

2.5. Dinàmica del moviment hannónic simple.

3. Pn'ncipis de conservació.

3.2. Principi de conservació de la quantitat de moviment.

3.4. Treball i energia cinètica.

3.5. Sistemes conservatius. Principi de conservació de I'energia mecànica.

3.7. Equivalència massa-energia.

4. Ones.

4. 1. Característiques 1 tipus d'ones.

4.2. Equació d'una ona harm¿>nica unidimensional.

4.3. Fenómens ondulatoris.

4.4. Ones mecàniques. El so.

4.5. Caràcter ondulaton' de la llum. Ones i espectre electromagnètic. Dispersió de la llum.

4.6. Aplicació de la reflexió i refracció de la llwn en els mirallls i les lents.

4.7. Aplicacions mèdiques i tecnológiques de les ones. Containínació acústica i electromagnètica.

5. Camps gravitatori i elèctric.

5. 1. Llei de. la gravitació i llei de Coulomb. Forces centrals.

5.2. Camps conservatius. Magnituds que els representen.

5.3. Camp gravitatori 1 elèctric creat per una o mes masses i carregues puntuals

5.4. Camp gravitatori i elèctric creat per distn'bucions esferiques de massa i c'arrega.

5.5. Camp gravitatori terrestre. Planetes i satèl-lits. Lleis de Kepler.

5.6. Camp glèctric uniforme.

7. Electromagnetisme.

7. 1. Cainp magnètic.

7.2. Efectes magnètics dels corrents elècirics. Experiment d'Oersted.

7.3. Forces magnètiques sobre càrregues móbils. Forga de Lorentz. Forces sobre i entre corrents elèctrics.

7.4. Inducció electromagnètica. Llei de Faraday i llei de Lenz.

7.5. Generació d'un corrent altera.

7.6. ús i transport del corrent altem. Impacte mediambiental de I'energia elèctrica.

8. Física moderna.

8. 1.Quantítzació de I'energia. Efecte fotoelèctric.

8.2.Dualitat ona corpúscle. Principi d'incertesa.

OBJECTIUS TERMINALS

1. Entendre la necessitat d'un sistema de referencia en I'estudi de qualsevol moviment 1 explicit@,en cada cas, el sistema emprat, referint-hi la posició i la velocitàt d'un móbil en una o dues dimensions.

2. Comprèndre i enunciar correctaiúent les lleis de la Dinàmica adonant-se del caràcter vectorial Ae la segona llei, relacionant la direcció i el sentit de la forga resultant sobre un cos amb els de l'acceleració 1 diferencíant-los de la direcci¿> 1 sentit del moviment.

3. Aplicar les lleis de la dinàmica en sistemes d'un o mès cossos lligats per cord,es i polltges de massa negligible que es mouen en un pla horitzontal o inclinat tenint en compte les forces de fregament.

4. Enunciar el principi de conservació de la quantitat de moviment d'un sistema de partículas de massa constant, evidenciant-ne el caràcter vecton'al i aplicar~lo a I'estudi dels xocs.

5. Associar el concepte d'energia potencial a I'existència de forces conservatives 1 saber que el seu valor depèn d'un origen fixat arbitràriament.

6. Enunciar el principi de conservació de I'energia mec'am'ca i estendre aquest enunciat a un principi mès general de conservació de I'ènergia que ¡Iriclogui I'equivalència massa-energia relativista.

7. Estudiar sistemes conservatius i no conservatius en una o dues dimensions aplicant consideracions energètiques.

8. De ' finir les magnituds: posició, desplagament, velocitat mltjana i instantània, celen'tat, acceleració mitjana i instant'aiu'a, components intrínsecs de l'acceleració, angle girat, velocitat angular, acceleració angular, for@a, massa, quantitat de moviment, impuls, treball, energia cinètica, potencial i mecànica, càrrega elèctrica, intensitat de carnp gravitatóri i elèctric, potencial, diferencia de potencial, flux magnètic, intensitat del corrent, resistencia elèctrica, for@a electromotriu i contraelectromotriu, longitud d'ona, període, freqü@ncia, elongació, amplitud, fase, defecte de massa.

9. Utilitzar correctament l'aparell matemàtic necessari per a l'anàlisi i resolució de problemas i qüestions que no sobrepassi de: equacions de segon grau, sistemes

d'equacions, trígonometria, càlcul vectorial, estudi de funcions, derivades 1 integrals senzilles.

10. Esquematitzar gràficament, plantejar, resoldre i analitzar críticament els resultats 1 expressar-los amb les xifres significativas i unitats adequades de problemas diversos.

1 1. Resoldre qüestions qualitatives relativas als fenómens i les lleis fisiques estudiats.

12. Confeccionar gràfics, tant manualment com amb recursos informàtics de:

trajectóries (x,y), posició- temps, velocitat-temps, acceleració-temps, for@a-temps, forga-posició, intensitat-diferència de potencial en corrent contínu, i saber

interpretar, a partir de la forma de la gràfica, el tipus de relacíó entre les variables.

13. Manipular, llegir correctament i estimar la precisió i sensibilitat d'lnstruments de mesura mès habituals en Física.

14. Realitzar practiques de laboratori seguint correctament els 'passo.s d'un gulo, observar i entendre demostracions de càtedra ¡/o simulacions per ordinador sobre alguns aspectes de cinemàtica, dinàmica, pnncipis de conservació, circuits de corrent continu, moviment ondulatori i electromagnetisme.

15. Fer aportacions a les discussions col-lectives (del grup-classe o de grups de treball mès rediits) quan es tracti d'establir hipótesis per tal d'explicar alguns fenómens fisics observats o descrits i a I'hora de dissenyar petits experiments per contrastarles.

16. Recollir les dades de les experiències, organitzar- les en forma de t'aula o de gràfica, analitzar-les per extreure'n conclusions fent, quan es pugui, una estimació dels errors cotnesos i elaborar informes escrits i presentacions multimèdia.

17. Entendre que la Física no ès una ci'encia separada i independent de les altres disciplines, sinó que forma part del bagatge hum@stic general 1 que els aveníos

científics i tècnics, alhora que factors transfonnadors de la societat, estan condicionats pel moment históric en què es produeixen.

18. Apreciar el treball de la ciència encaminas a la millora de les condicions de vida i rebutjar els abusos científics 1 tecnol¿>gics contra I'èsser humà i el medi ambient.

19. Ser conscient que el creixement de la Física, com el de la ciència en general, no ès lineal, sinó que es produeix de forma irregular, amb períodes d'estancament, passos enrera i grans salts endavant que obliguen a trencar amb los concepcions establertes i exigeixen, a vegades, una remodelació total del cos teóric d'aquesta ciència.

20. Sentir curiositat pels fenómens fisics i interessar-se pels temes d'actualitat que tinguin relació amb la ciència.

21. Relacionar I'experiència diària amb la científica i utilitzar el llenguatge científic amb propietat.

22. Mostrar una actitud rigorosa i honesta en I'obtenció, tractament i comunicació de dades.

23. Participar activament en el desenvolupament de les classes, teóriques o practiques, treballar de forma organitzada, constant i responsable i respectar les norines de seguretat al laboratori.

24. Identificar i caracteritzar els moviments rectilinis uniformes i unifonnement accelerats i identificar el moviment de caiguda en el buit com un cas particular de moviment unifonnement accelerat.

25. Descriure alguns casos senzills de composició de moviments rectilim's, d'igual direcció o de direccions perpendiculars, i aplicar-ho a I'estudi del moviment de projectils.

26. Diferenciar entre massa i pes.

27. Conèixer que totes les forces existents a I'univers es poden classificar en quatre categories anomenades forces fonamentals.

28. Associar I'impuls (efecte temporal de la for@a resultant sobre un cos) ainb la vanació de la quantitat de movimènt i el treball (efecte espacial) amb la variació de I'energia cinètica

29. Entendre les condicions que s'han de donar perquè existen¡ un corrent elèctric dins d'un conductor, 1 enunciar la llei d'Ohm i conèixer que no es compleix sempre, ni per a tots els conductors.

30. Conèixer els pn'ncipals elements d'un circuit de corrent continu d'una sola malla, inclosos els aparelis de mesura, i saber realitzar un balang d'energia per calcular les magnituds que els caracteritzen.

3 1. Trobar la resistencia equivalent d'associacions en sèrie i en paral.lel.

32. Comprendre el fenomen de la radioactivitat i la seva relació amb I'estabilitat dels nuclis. Escriure correctament les principals reaccions nuclears i caletilar, a partir del seu defecte de massa, les energies que hi entren en j oc. Conèixer les reaccions de fissió i fusió i les seves aplicacions tecnológiques. Valorar la incidència de les aplicacions mèdiques 1 tecnológiques dels fenómens radioactius i de les reaccions nuclears en la societat actual i el seu efecte en el medi ambient.

33. Identificar 1 caracten'tzar els moviments circular uniforme i circular uniformement accelerat.

34. Relacionar les components tangencial i normal de l'acceleració amb els canvis en el módul i en la direcció de la velocitat.

35. Identificar i caracteritzar el moviment vibratori harmónic simple.

36. Interpretar, en un moviment circular, la forma centrípeta com la component de la forga resultant sobre el móbil en la direcció radial.

37. Deduir, pel moviment harmónic d'una massa unida a un ressort, la relació entre el període,--I-a constant elàstica del ressort i la massa.

38. Explicar què ès una ona 1 reconèixer les caracaterístiques de qualsevol ona velocitat de propagació, front d'ona raig) i de los ones periódiques en particular (període, freqüència, longutud d'ona). Distinguitr entre pols, trens d'ona, ones periódiques i ones hannóniques, classificant-les d'acord amb diferents criteris (longitudinals, transversals; mecàniques i elctromagnètiques; unidimensionals,. bidimensionals tridimensionali) exemplificant-ho amb el casos concrets d'ones superficials a l'aigua, ones en una corda o en una molla 1 ones sonores.

39. Deduir 1 utilitzar I'equació d'una ona harmónica unidimensional.

40. Constatar la doble pen'odicitat, en I'espai 1 en el transcurs del temps, d'una ona hannónica.

41. Descriure qualitativarnent, amb l'ajudà del principi d'Huygens, la forma com una ona avanga i els fenómens ondulatoris: reflexió, refracció, interferències, difracció, i polarització. Deduir les lleis de la reflexió i de la refracció.

42. Reconèixer els fenómens ¿)ptics en què es basa la fonnació d'imatges en lents

fi

pnmes i miralls i saber representar-ho grà cament en alguns casos senzills.

43. Explicar les diferents teories que al llarg de la historia han existit sobre la naturalesa de la llum. En el marc de la descn'pció ondulat¿)ria, situar la llum en I'espectre electromagnètic.

44. Entendre la importancia de la noció de camp en la descn'pció de les, interaccions a distancia.

45. Definir el concepte d'intensitat de cainp, remarcant-ne el caràcter Sectorial, 1 el concepte de potencial, 1 el caràcter escalar.

46. Distingir entre diferents tipus de camps (escalars, vectorials, conservatius, centràis, uniformes) i relacionar, a nivell qualitatiu, la intensitat amb el potencial, arnb l'ajut de la representació de les línies de forga i de les superficies equipotencials en alguns casos senzills.

47. Calcular forces, intensitats, energies potenciàis 1 potenciàis en els camps gravitatoris i elèctrics creats per una o mès partículas, per distribucions esferiques de massa/càrrega així com la diferencia de potencial entre dos punts situats en una regió on existen¡ un camp el¿ctric uniforme.

48. Calcular magnituds relacionadas amb els moviments orbitals de planetes i satèl-lits i la seva energia mecànica, utilitzant la dinàmica del moviment circular i les lleis de Kepler.

49. Conèlxer que els camps magn¿tics són creats per càrregues en moviment. Descnure qualitativament i quantitativa les forces magnètiques que actuen sobre càrregues en moviment en el sí d'un camp magnètic i entre corrents elèctrics paral-lels.

5 O'. Relacionar el, fenomen de la inducció electromagnètica amb la variació de flux magnètic i conèixer les lleis de Lenz i Faraday.

51. Assenyalar els trets que caracteritzen un corrent altem, explicar com es genera i justificar-ne la idone7itat per al transport i I'ús. Valorar I'impacte medioambiental de I'energia elèctrica.

52. Conèlxer alguns dels principals fenómens que no pot explicar satisfactóriament la fisica clàssica i en especial I'efecte fotoel¿ctric i la necessitat de considerar la quantització de I'energia per interpretar-lo correctament. Entendre la dual.itat onapartícula i el principi d'incertesa.

53. Elaborar petits treballs de recerca experimental, bibliogràfica o documental, utilitzant el suport informàtie i les noves tecnologies de la informació.