BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ A L'ASSOCIACIÓ-SINDICAT DE PROFESSORS

"ACCIÓ PER A LA MILLORA DE L'ENSENYAMENT SECUNDARI" (AMES)

 

Imprimeix aquesta butlleta i envia-la signada a:

AMES. Apartat de Correus 20.091 (08080) Barcelona.

 

Nom: ________________________________________________________________

Domicili: _______________________________________ Número ____ Porta ___

Població: ___________________________________________ Codi Postal ________

Telèfon: __________________ DNI: ________________ e-mail: ________________

Lloc de treball: ____________________________________ Prof. de: ________________

Adreça del centre: ________________________________________ Telèfon: ___________

Desitja associar-se a: "Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari" (AMES)

Domiciliació de rebuts (30 euros anuals)

Nom del Banc o Caixa: __________________________________________________

Adreça de l'Agència: ______________________________ Població: ______________

Número Compte:

 

 

 

---

 

 

 

 

---

 

 

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senyor Director, li prego que atengui, amb càrrec al meu compte/llibreta, els rebuts que

li presentarà l'associació "Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari" (AMES)

 

Data: ___________________

 

 

 

Signatura del titular del compte o llibreta