Programacions

Aquest any 2002-2003 s'inicien les programacions de les assignatures anuals que substitueixen els crèdits comuns trimestrals en els cursos 1r d'ESO, 3r d'ESO i 1r de Batxillerat. Podeu trobar informació adient a les següents adreces:

  1. A www.xtec.es/estudis/eso/index.htm trobareu el Decret 179 (ESO) en format HTM que permet "copiar" i "enganxar" de tota la normativa general i de cascuna de les assignatures. També hi ha el curriculum de cada assignatura per separat, però en format PDF d’Acrobat.
  2. A www.xtec.es/estudis/batxillerat/index.htm trobareu el Decret 182 (BATXILLERAT) en format HTM que permet "copiar" i "enganxar" de tota la normativa general i de cascuna de les assignatures. També hi ha el curriculum de cada assignatura per separat, però en format PDF d’Acrobat.
  3. A www.google.com escrivint "programació" i repetint l’operació escrivint el nom de l’assignatura es pot aconseguir informació complementària sobre les programacions didàctiques.
  4. Moltes editorials ja ofereixen en suport informàtic les programacions de les diferents assignatures seguint els seus textos
  5. Seria convenient que a les WEBS del centres els professors pengessin les seves programacions i activitats complementaries. Això seria molt útil per tots.
  6. A la nostra pàgina WEB, sempre que tinguem suficient capacitat, esposarem totes les programacions que els professors ens vulguin enviar. Considerem que això pot ser útil per tots nosaltres.