Mestres sense titulació superior que donen classes al segon cicle de l'ESO.

 

En alguns instituts aquest any s'ha previst que determinats crèdits variables del segon cicle de l'ESO siguin impartits per mestres sense titulació superior. Hem demanat per escrit als Serveis Jurídics del Departament d'Ensenyament si consideren que aquesta decisió s'ajusta a la normativa legal vigent. Si sabeu d'algun d’aquests casos, us agrairem que ens envieu un e-mail a ames@colegio.net. A continuació us exposem l'escrit enviat.

 

"Barcelona, 10 de setembre de 2002

Serveis Jurídics del Departament d’Ensenyament

Generalitat de Catalunya.

Via Augusta, 202

Barcelona

Benvolguts Senyors,

Com a president del sindicat AMES (Acció per la millora de l’Ensenyament Secundari) voldria que ens aclarissin la següent qüestió:

A la resolució de 25 de juny del 2002 de Instruccions per l’organització i funcionament dels centres docents d’educació secundària a Catalunya per el curs 2002-2003 al apartat 4.4.4 es diu que: "Per tal d’aprofitar millor els recursos humans als centres, els mestres que passin a prestar serveix a llocs de treball de 1r. cicle de l’ESO impartiran si escau, els ensenyaments corresponents a àrees d’un mateix àmbit (científic, humanístic i d’expressió) si disposen dels requisits d’especialització establerts a l’article 2.1 del Decret 67/1996 de 20 de febrer. Igualment, hauran d’impartir els crèdits de l’àmbit referits a l’etapa de l’ESO i no assignats específicament al 2n cicle. Tanmateix, els mestres adscrits a llocs de treball de 1r cicle de l’ESO podran completar la seva dedicació lectiva fins a un terç de l’horari setmanal, impartint ensenyaments del 2n cicle de l’ESO si posseeixen alguna de les titulacions superiors corresponents a l’especialitat, de les previstes a l’article 24.1 de la LOGSE."

Amb una interpretació literal, es dedueix que per impartir la docència en el segon cicle de l’ESO el professorat ha de ser titulat superior, per la qual cosa un mestre que no sigui titulat superior, no estaria habilitat per impartir classes en el 2n cicle de l’ESO, independentment de que els crèdits siguin comuns o variables.

Com que alguns inspectors interpreten que s’ajusta a dret que mestres sense titulació superior imparteixin crèdits variables al 2n cicle de l’ESO, voldrien una resposta a la pregunta següent. "S‘ajusta a la legalitat que mestres sense titulació superior imparteixin la docència en el segon cicle de l’ESO?"

En espera de la seva resposta, aprofitem l’avinentesa per a saludar-lo cordialment,"