Honorable Consellera

de la Generalitat de Catalunya

Senyora Carme Laura Gil

Fax: 934-006-980

Benvolguda Sra.,

Donada la bona disposició del Departament d’Ensenyament en realitzar la recol.locació del professorat desplaçat, que estem comprovant en el cas dels mestres i dels professors de FP, presentem unes propostes que per a tots els professors desplaçats, i en particular els de secundària, significarien una recol.locació més justa i que per al Departament d’Ensenyament només suposarien tenir en compte els límits màxims que preveu la normativa vigent, és a dir, actualitzar la normativa del decret 67/l996, de 20 de febrer, DOG núm. 2172, de 23-2-19996, d’acord amb les últimes disposicions legislatives i també omplir els buits d’aquest. Concretament les propostes són:

1. Que no es faci cap concurs de trasllat fins que no estigui totalment finalitzada l'avaluació del nou sistema educatiu (Conferència Nacional d'Educació de maig de 2000 a març de 2002), i que s'estableixi definitivament el nou mapa escolar resultant de l’aplicació de la reforma educativa. Així s'evitarien pèrdues de plaça innecessàries, i que els professors desplaçats amb més drets, que seran els últims en ser desplaçats, obtinguin les últimes places. Durant aquest temps en lloc de concursos de trasllats hi hauria d'haver convocatòries de comissions de serveis anuals, amb un barem públic en funció dels mèrits professionals.

2. Que a partir del moment que s’obligués al professorat desplaçat a demanar trasllat s’apliquessin els següents criteris:

2.1 Que es considerés la pèrdua de la destinació com a provisional fins que el professor desplaçat no adquirís una altra destinació definitiva, i mai abans d’exhaurir el nombre màxim de convocatòries en el concurs de trasllats previst per la llei (Real Decreto 2112/l998, de 2 de octubre, BOE núm. 239, recollit al DOG núm. 2765, de 13-11-1998), que és de sis, i fins i tot més enllà, si un cop exhaurides aquestes no ha aconseguit destinació. Així es seguiria donant la possibilitat als professors desplaçats d’aprofitar les vacants que es produïssin per jubilació o trasllat en el seu propi centre.

2.2 Que al professors que el Departament d’Ensenyament, un cop exhaurides les sis convocatòries al concurs de trasllats, atorgués una destinació d’ofici se’ls permetés mantenir tota la puntuació acumulada al llarg dels anys de serveis amb la qual se’ls va obligar a concursar. D’aquesta manera podrien participar voluntàriament en concursos de trasllats posteriors per tal d’aconseguir una destinació més a prop del seu domicili en igualtat de condicions que altres professors que porten menys temps en el cos i als quals no els ha estat suprimida la plaça.

2.3 Que als professors desplaçats forçosos als quals el Departament d’Ensenyament atorgués una destinació d’ofici, se’ls concedís, sempre que ho demanessin, una comissió de serveis al seu propi centre d’origen o dins del mateix municipi, de la seva pròpia especialitat o de la qual tinguin l’habilitació.

2.4 Que es convoquessin concursos de trasllats cada dos anys, no cada any. Aquesta mesura possibilitaria allargar al màxim el termini concedit per la llei, sis convocatòries, i d’aquesta manera que el professorat desplaçat tingués la possibilitat de recol.locar-se en les destinacions que hagués demanat voluntàriament en alguna de les sis convocatòries, ja que el termini de temps seria més llarg.

2.5 Que es permetés als professors desplaçats amb l’habilitació transitòria, exercida durant un mínim de dos anys, i totes les titulacions que figuren a l’annex 2 del Full de disposicions i actes administratius del Departament d’Ensenyament, núm. 769, any XVII, maig 1999, accedir a una plaça amb caràcter definitiu en les mateixes condicions que les titulacions que figuren al DOG núm. 2765 de 13-11-1998. La normativa que s’aplica actualment resulta selectiva i discriminatòria. Per exemple, una diplomatura en informàtica (tres anys d’estudis) permet accedir a una plaça i no qualsevol llicenciatura en filologia (cinc anys d’estudis).

2.6 Que en la propera legislatura, es modifiqués la disposició transitòria novena de la LOGSE, per permetre que qualsevol docent pugui jubilar-se de manera voluntària als 60 anys respectant els requisits establerts en aquesta disposició transitòria, més enllà dels anys de transició en l’aplicació de la reforma educativa, per tal de possibilitar l’augment del número de vacants a ocupar pels professors desplaçats forçosos.

Esperem que considerin les nostres propostes, que en els punts 2.1 a 2.5 únicament impliquen una aplicació de la normativa favorable per als desplaçats i, a la vegada, omplen els buits d’aquesta. Demanem també que el Departament d’Ensenyament vetlli perquè tots els professors de secundària desplaçats, de totes les especialitats, rebin un mateix tracte i se’ls apliquin, per a la seva recol.locació, criteris similars als que s’apliquen en el cas dels mestres desplaçats i dels professors desplaçats de FP, criteris que amb altres paraules recollim en el punt 2.5 de les nostres propostes. Igualment confiem que el Departament d’Ensenyament vetllarà pel compliment de la LOGSE en la seva Disposición transitoria cuarta, que estableix que a partir del curs 1999-2000 no es creïn noves places per al cos de mestres en la primera etapa de l’ESO i que aquests, si no han aconseguit destinació definitiva a secundària, tornin a l’educació primària i infantil.

Barcelona, 19 de maig de 2000

Atentament,

 

Antonio Jimeno Fernández Eva Sastre Mulet

President d'AMES Vice-presidenta d'AMES

AMES. Apartat de Correus 20.091 08080 Barcelona Tf: 933478475 Fax: 932076896

e-mail: ames@colegio.net WEB: http:/amesweb.tripod.com