V. 21.12.01

Decret /200 de de 200 , pel qual es modifiquen el Decret 75/1992, de 9 de març, pel qual s’estableix l'ordenació general dels ensenyaments de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria a Catalunya, el Decret 96/1992, de 28 d'abril, modificat pel Decret 223/1992, de 25 de setembre, pel qual s’estableix l'ordenació dels ensenyaments d'educació secundària obligatòria i el Decret 75/1996, de 5 de març, pel qual s’estableix l’ordenació dels crèdits variables de l'educació secundària obligatòria.

Mitjançant el Reial Decret 3473/2000, de 29 de desembre, que té caràcter bàsic, s’ha modificat el Reial Decret 1007/1991, de 14 de juny, pel qual s'estableixen els ensenyaments mínims corresponents a l'educació secundària obligatòria.

Les modificacions afecten els horaris mínims i els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.

Els nous horaris de les àrees de l'educació secundària obligatòria, que s’introduïren a Catalunya mitjançant l’aprovació del Decret 127/2001, de 15 de maig, pel qual es modifiquen determinats aspectes de l'ordenació curricular de l'educació secundària obligatòria, del batxillerat i del batxillerat nocturn, satisfan les exigències dels mínims estatals. Això no obstant la possibilitat d’augmentar l’horari total de l'educació secundària obligatòria permet ampliar l’assignació horària de l’àrea de ciències de la naturalesa i completar la de l’àrea de ciències socials.

A més dels canvis horaris esmentats s’ha d’adequar el currículum de l'educació secundària obligatòria als nous mínims establerts.

Amb independència de l’exposat anteriorment s’aprofita l’avinentesa de l’obligada adequació de la normativa per modificar els criteris de permanència atès que l’experiència d’implantació del nou sistema educatiu aconsella flexibilitzar els criteris de permanència en l’etapa possibilitant la decisió que l’alumnat romangui un any més en qualsevol dels dos anys de cada cicle.

Aquest decret modifica els criteris de permanència en l’etapa previstos als articles 34 i 35 del Decret 75/1992, de 9 de març, pel qual s’estableix l'ordenació general dels ensenyaments de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria a Catalunya i a l’article 14.1 del Decret 96/1992, de 28 d'abril, modificat pel Decret 223/1992, de 25 de setembre, pel qual s’estableix l'ordenació dels ensenyaments d'educació secundària obligatòria.

Aquest decret també modifica el currículum comú de les àrees de l’etapa regulat pel citat Decret 96/1992, 28 d’abril. Les modificacions en la part comuna del currículum comporten la necessitat d’ajustar alguns apartats del Decret 75/1996, de 5 de març, pel qual s’estableix l’ordenació dels crèdits variables de l'educació secundària obligatòria.

Per tot això, a proposta de la consellera d’Ensenyament,

Decreto:

Article 1

Es modifica el Decret 75/1992, de 9 de març, pel qual s’estableix l'ordenació general dels ensenyaments de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria a Catalunya, en els termes que s’estableixen a continuació:

1. L’article 34 queda redactat de la forma següent:

"34. En tota l’etapa l’avaluació permetrà decidir que un alumne pugui romandre un any més en el curs que ja ha fet. Per prendre aquesta decisió es valoraran les repercussions positives i negatives que pugui haver-hi per a l’alumne en la seva escolarització futura."

2. L’article 35 queda redactat de la forma següent:

"35. La decisió que un alumne romangui un any més es podrà adoptar un sol cop en qualsevol dels cursos de l’etapa. Excepcionalment es podrà decidir de romandre una segona vegada un cop escoltats l’alumne i els pares o representants legals."

Article 2

Es modifica el Decret 96/1992, de 28 d'abril, pel qual s’estableix l'ordenació dels ensenyaments d'educació secundària obligatòria, en els termes que s’estableixen a continuació:

1. L’article 11 queda redactat de la forma següent:

"11. El nombre i la distribució de crèdits per a cada cicle és el següent:

a) Primer cicle.

Crèdits comuns:

Llengua catalana, llengua castellana i literatura: 12 crèdits (llengua catalana i literatura: 6 crèdits; llengua castellana i literatura: 6 crèdits).

Llengües estrangeres: 6 crèdits.

Ciències de la naturalesa: 6 crèdits.

Ciències socials: 6 crèdits.

Educació física: 4 crèdits.

Tecnologia: 4 crèdits.

Educació visual i plàstica: 2 crèdits.

Música: 2 crèdits.

Matemàtiques: 6 crèdits.

Tutoria: 2 crèdits.

Crèdits de síntesi: 2 crèdits.

Crèdits variables: 6 crèdits.

En l’oferta de crèdits variables del centre hi haurà 3 crèdits de religió per a l’alumnat que voluntàriament hi opti, i crèdits de segona llengua estrangera.

Les activitats d’estudi alternatives als ensenyaments de religió s’organitzaran en forma de crèdits que s’inclouran en el conjunt de l’oferta variable del centre, sense que es pugui incloure en l’avaluació final del cicle un apartat d’aquestes activitats alternatives a la religió.

b) Segon cicle.

Crèdits comuns:

Llengua catalana, llengua castellana i literatura: 12 crèdits (llengua catalana i literatura: 6 crèdits; llengua castellana i literatura: 6 crèdits).

Llengües estrangeres: 6 crèdits.

Ciències de la naturalesa: 6 crèdits.

Ciències socials: 6 crèdits.

Educació física: 4 crèdits.

Tecnologia: 4 crèdits.

Educació visual i plàstica: 2 crèdits.

Música: 2 crèdits.

Matemàtiques: 6 crèdits.

Tutoria: 2 crèdits.

Crèdits de síntesi: 2 crèdits.

Crèdits variables: 10 crèdits.

Un dels 6 crèdits de Ciències socials serà amb continguts d’ètica.

En l’oferta de crèdits variables del centre hi haurà 3 crèdits de religió per a l’alumnat que voluntàriament hi opti, crèdits de segona llengua estrangera i crèdits de cultura clàssica.

Les activitats d’estudi alternatives als ensenyaments de religió s’organitzaran en forma de crèdits que s’inclouran en el conjunt de l’oferta variable del centre, sense que es pugui incloure en l’avaluació final del cicle un apartat d’aquestes activitats alternatives a la religió.

El Departament d’Ensenyament i el Consell General de la Val d’Aran acordaran el nombre de crèdits de llengua aranesa respectant els mínims de caràcter general."

2. L’apartat 1 de l’article 14 queda redactat de la forma següent:

"14.1 La decisió que un alumne romangui un any més es podrà adoptar un sol cop en qualsevol dels cursos de l’etapa. Excepcionalment es podrà decidir de romandre una segona vegada un cop escoltats l’alumne i els pares o representants legals."

3. Es modifica l’annex del Decret 96/1992, de 28 d'abril, modificat pel Decret 223/1992, de 25 de setembre, pel qual s’estableix l'ordenació dels ensenyaments d'educació secundària obligatòria, tot i donant-li el redactat que consta a l’annex d’aquest decret.

Article 3

Es modifica el Decret 75/1996, de 5 de març, pel qual s’estableix l’ordenació dels crèdits variables de l'educació secundària obligatòria en els termes que s’estableixen a continuació:

1. L’apartat 1 de l’article 6 queda redactat de la forma següent:

"6.1 L’alumnat cursarà 6 crèdits variables al llarg del primer cicle i 10 crèdits variables al llarg del segon cicle."

2. Es suprimeix l’apartat 2 de l’article 6.

3. L’apartat 3 de l’article 6 queda redactat de la forma següent:

"6.3 A l’annex I es determinen els crèdits variables tipificats de ciències socials amb continguts d’ètica."

4. Es suprimeix l’apartat 3 de l’article 9.

5. La disposició addicional primera queda redactada de la forma següent:

"-1 D’acord amb el que regulen la disposició addicional tercera del Reial Decret 756/1992, de 26 de juny, disposició addicional primera del Reial Decret 1254/1997, de 24 de juliol, i l’Ordre del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport de 2 de gener de 2001, a l’alumnat que cursi simultàniament l’etapa d’educació secundària obligatòria i els ensenyaments de règim especial de grau mitjà de música se li aplicarà, prèvia sol·licitud, les convalidacions dels crèdits comuns de música, i a l’alumnat que cursi simultàniament els ensenyaments de règim especial de grau mitjà de dansa se li aplicarà, prèvia sol·licitud, les convalidacions dels crèdits comuns de música i d’educació física.

Pel que fa als crèdits variables es convalidaran, prèvia sol·licitud de l’alumnat, tots els crèdits variables del curs de l’educació secundària obligatòria en què es trobin matriculats a l’alumnat que cursi simultàniament un curs del primer o del segon cicle del grau mitjà dels ensenyaments de música o de dansa."

Disposició transitòria

-1 El calendari d’aplicació del nou currículum que estableix aquest Decret és el següent:

Primer i tercer curs, any acadèmic 2002-2003.

Segon i quart curs, any acadèmic 2003-2004.

-2 La modificació dels articles 34 i 35 del Decret 75/1992, de 9 de març i la modificació de l’article 14.1 del Decret 96/1992, de 28 d'abril, entrarà en vigor l’any acadèmic 2002-2003, en el benentès que la decisió de romandre un curs més en el mateix cicle es podrà prendre amb efectes des de l’inici de l’any acadèmic 2002-2003.

-3 La modificació de la disposició addicional primera del Decret 75/1996, de 5 de març, pel que fa a la convalidació dels crèdits variables, s’aplicarà a partir del curs 2002-2003.

Barcelona, de de 200

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró

Consellera d’Ensenyament