v. 20.12.01

 

Decret /200 de de de 200 pel qual es modifica el Decret 82/1996, de 5 de març, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de Batxillerat i el Decret 22/1999, de 9 de febrer, pel qual s'adequa  l'organització dels ensenyaments de batxillerat al règim  nocturn.

Mitjançant el Reial Decret 3474/2000, de 29.12, que té caràcter bàsic, s’ha modificat el Reial Decret 1700/1991, de 29 de novembre, pel qual s'estableix l'estructura del Batxillerat i el Reial Decret 1178/1992, de 2 d'octubre, pel qual s'estableixen els ensenyaments mínims del Batxillerat, per aquest motiu cal modificar determinats articles dels Decrets 82/1996, de 5 de març i 22/1999, de 9 de febrer, i substituir l’annex I del Decret 82/1996, de 5 de març, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de Batxillerat.

Algunes de les modificacions d’aquesta normativa bàsica ja formen part de la normativa catalana amb motiu de l’aprovació del Decret 127/2001, de 15 de maig, pel qual es modifiquen determinats aspectes de l'ordenació curricular de l'educació secundària obligatòria, del batxillerat i del batxillerat nocturn.

El present decret introdueix els canvis en l’assignació horària i en els objectius i continguts de les matèries exigits pels nous ensenyaments mínims estatals tot i que es manté l’estructura bàsica del batxillerat organitzat en una part comuna i una part diversificada, formada per les matèries de modalitat, les matèries optatives i el treball de recerca.

En virtut d’això, a proposta de la consellera d’Ensenyament,

Decreto:

Article 1

Es modifica el Decret 82/1996, de 5 de març, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de Batxillerat, modificat pel Decret 127/2001, de 15 de maig, en els termes que s’estableixen a continuació:

1. L’article 9 queda redactat de la forma següent:

"9 La part comuna del currículum és la mateixa per a tots l’alumnat. Les matèries comunes del Batxillerat contribueixen fonamentalment a la funció formativa general del Batxillerat. Aquestes matèries i la seva assignació de crèdits en cada curs són:

Matèria primer curs segon curs

Llengua catalana i literatura........I 3 crèdits II 3 crèdits

Llengua castellana i literatura.....I 3 crèdits II 3 crèdits

Llengua estrangera.....................I 3 crèdits II 3 crèdits

Filosofia.......................................I 3 crèdits II 3 crèdits

Història ..................................................................4 crèdits

Educació física ............................ 2 crèdits

Religió (voluntària) ...................... 2 crèdits"

2. L’article 10 queda redactat de la forma següent:

"10.1. La part diversificada del currículum és la que es construeix cada alumne a partir de l’elecció de matèries pròpies de modalitat, de matèries optatives i del tema del treball de recerca, en funció dels seus interessos. Aquest currículum suposa 30 crèdits. Les matèries pròpies de cada modalitat i les matèries optatives proporcionen a l’alumnat una dimensió més especialitzada: el preparen i l’orienten cap a estudis posteriors o cap a determinades activitats professionals.

10.2 Les matèries pròpies de modalitat, i els crèdits que tenen assignats, són les següents:

a) Modalitat d’Arts

Matèria primer curs segon curs

Dibuix artístic..........................................I 3 crèdits II 3 crèdits

Dibuix tècnic...........................................I 3 crèdits II 3 crèdits

Història de l’art ................................................................ 3 crèdits

Fonaments del disseny 3 crèdits

Imatge 3 crèdits

Tècniques d’expressió graficoplàstica 3 crèdits

Volum 3 crèdits.

Aquestes quatre matèries podran desenvolupar-se en qualsevol dels dos cursos.

b) Modalitat de Ciències de la naturalesa i de la salut

Matèria primer curs segon curs

Matemàtiques.........................................I 3 crèdits II 3 crèdits

Biologia...................................................I 3 crèdits II 3 crèdits

Física ....................................................I 3 crèdits II 3 crèdits

Química..................................................I 3 crèdits II 3 crèdits

Ciències de la Terra i del medi ambient I 3 crèdits II 3 crèdits

Dibuix tècnic...........................................I 3 crèdits II 3 crèdits

c) Modalitat d’Humanitats i ciències socials

Matèria primer curs segon curs

Llatí.........................................................I 3 crèdits II 3 crèdits

Matemàtiques aplicades

a les ciències socials...............................I 3 crèdits II 3 crèdits

Economia i organització d’empresa........I 3 crèdits II 3 crèdits

Economia ................................................ 3 crèdits

Geografia ........................................................................3 crèdits

Grec........................................................I 3 crèdits II 3 crèdits

Història de l’art ................................................................3 crèdits

Història del món contemporani................ 3 crèdits

Literatura castellana 3 crèdits

Literatura catalana 3 crèdits

Història de la música 3 crèdits

Aquestes tres matèries podran desenvolupar-se en qualsevol dels dos cursos.

d) Modalitat de Tecnologia

Matèria primer curs segon curs

Física.....................................I 3 crèdits II 3 crèdits

Matemàtiques........................I 3 crèdits II 3 crèdits

Tecnologia industrial.............I 3 crèdits II 3 crèdits

Dibuix tècnic..........................I 3 crèdits II 3 crèdits

Química.................................I 3 crèdits II 3 crèdits

Electrotècnia 3 crèdits

Mecànica 3 crèdits

Aquestes dues matèries podran desenvolupar-se en qualsevol dels dos cursos."

3. L’article 11 queda redactat de la forma següent:

"11 El començar el batxillerat l’alumne escull una modalitat. L’alumnat ha de cursar, cada any, almenys tres de les matèries de la modalitat escollida."

4. Es suprimeix l’article 12.

5. L’article 13 queda redactat de la forma següent:

"13.1 Si en matricular-se de segon curs l’alumne decidís canviar de modalitat, el centre podrà modificar-li el currículum assegurant-se que l’alumne cursi tres de les matèries de la nova modalitat corresponents a segon curs i que en acabar el cicle hagi superat quatre o més de les matèries pròpies d’aquesta.

13.2 Excepcionalment l’alumnat podrà cursar en el segon curs de batxillerat matèries que tinguin continuïtat en els dos cursos tot i que no les hagués cursat a primer. En aquests casos el centre l’orientarà pel que fa a la matèria no cursada.

13.3 Les matèries de Matemàtiques i Matemàtiques aplicades a les ciències socials es consideraran equivalents a efectes de canvis de modalitat."

6. L’article 14 queda redactat de la forma següent:

"A efectes d’establir equivalències amb les matèries pròpies de modalitat establertes als articles 7, 8, 9 i 10 del Reial Decret 1700/1991, modificat pel Reial Decret 3474/2000, de 29 de desembre, es considerarà que:

Haver superat les matèries de Física I i de Química I, conjuntament, es considerarà equivalent a haver superat la matèria de Física i Química

Haver superat les matèries de Biologia I i de Ciències de la Terra i del medi ambient I, conjuntament, es considerarà equivalent a haver superat la matèria de Biologia i Geologia.

Haver superat la matèria de Física II es considerarà equivalent a haver superat la matèria de Física.

Haver superat la matèria de Química II es considerarà equivalent a haver superat la matèria de Química.

Haver superat la matèria de Biologia II, es considerarà equivalent a haver superat la matèria de Biologia.

Haver superat la matèria de Ciències de la Terra i del medi ambient II, es considerarà equivalent a haver superat la matèria de Ciències de la Terra i del medi ambient.

Haver superat la matèria de Economia i Organització d’Empreses II es considerarà equivalent a haver superat la matèria de Economia i Organització d’Empreses."

7. L’apartat 4 de l’article 16 queda redactat de la forma següent:

"16.4 Entre les matèries optatives del centre s’haurà d’ofertar una estada a l’empresa. Aquesta estada a l’empresa tindrà una durada mínima de 70 hores. Els alumnes que acreditin, mitjançant els documents que s’estableixin, una experiència laboral igual o superior a 140 hores podran sol·licitar-ne l’exempció, que es considerarà corresponent als dos crèdits de la matèria optativa Estada a l’empresa"

8. L’apartat 5 de l’article 16 queda redactat de la forma següent:

"16.5 L’alumne pot cursar matèries optatives dissenyades pel centre fins a un total de 6 crèdits. A efectes d’aquest còmput i d’avaluació, l’estada a l’empresa equivaldrà a dos crèdits."

9. L’apartat 7 de l’article 19 queda redactat de la forma següent:

"19.7 L’alumnat que en acabar el segon curs tinguin pendents d’avaluació positiva més de tres matèries, haurà de repetir tot el segon curs. Als efectes d’aquest article es considerarà una sola matèria la que es cursi amb la mateixa denominació en els dos cursos del Batxillerat. En aquests casos es vetllarà perquè pugui assistir a classe, dins del seu horari lectiu, de les matèries que tingui pendents de primer curs. En cas que tingui superat el treball de recerca, o que tingui superada o convalidada l’Estada a l’empresa, no les haurà de repetir."

10. L’apartat 3 de l’article 24 queda redactat de la forma següent:

"24.3 La part diversificada del currículum de l’alumnat que opti per cursar la matèria de Religió constarà de 28 crèdits."

11. L’annex I del Decret 82/1996 es substitueix per l’annex d’aquest decret

Article 2

Es modifica el Decret 22/1999, de 9 de febrer, pel qual s'adequa  l'organització dels ensenyaments de batxillerat al règim  nocturn, modificat pel Decret 127/2001, en els termes que s’estableixen a continuació:

1. L’article 3.1 queda redactat de la forma següent:

"3.1 Els alumnes han de cursar les matèries següents, amb la corresponent assignació de crèdits:

a) Currículum comú: 28 crèdits.

primer curs segon curs

Llengua catalana i literatura...... I 3 crèdits II 3 crèdits

Llengua castellana i literatura ...I 3 crèdits II 3 crèdits

Llengua estrangera ....................I 3 crèdits II 3 crèdits

Filosofia. ..................................... I 3 crèdits II 3 crèdits

Història ...............................................................4 crèdits

Religió (voluntària) ...................... 2 crèdits

b) Currículum diversificat: 24 crèdits.

Matèries de la pròpia modalitat: 18 crèdits.

Matèries optatives: 4 crèdits.

Treball de recerca: 2 crèdits

A cada crèdit se li assignen 35 sessions lectives."

2. L’article 3, apartat 2 queda redactat de la forma següent:

"3.2 L’alumnat que opti per cursar religió tindrà assignats 2 crèdits d’aquesta matèria en el currículum comú, que passarà a tenir, en aquests cas, 30 crèdits. El currículum diversificat per als alumnes que optin per cursar religió constarà de 22 crèdits."

3. L’article 3.4 queda redactat de la forma següent:

"3.4 Els alumnes que acreditin, mitjançant els documents que s’estableixin, una experiència laboral igual o superior a 140 hores podran sol·licitar l’exempció de dos crèdits, que es consideraran corresponents a la matèria optativa Estada a l’empresa."

4. Es suprimeix l’apartat 5 de l’article 3.

5. S’afegeix la disposició final amb el redactat següent:

"Disposició final

Per a tot allò no regulat en aquest decret és d’aplicació el Decret 82/1996, de 5 de març."

Disposició transitòria

-1 El calendari d’aplicació del nou currículum que estableix aquest Decret és el següent:

Primer curs, any acadèmic 2002-2003.

Segon curs, any acadèmic 2003-2004.

-2 La resta de disposicions contingudes en aquest decret seran d’aplicació a partir de l’any acadèmic 2002-2003.

Barcelona, de de 200

 

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró

Consellera d’Ensenyament