Benvolguts/des companys/yes,

En resposta a les consultes rebudes d'alguns companys sobre els criteris a seguir a les avaluacions d’ESO del mes de juny de 2004, us fem avinents el contingut del comunicat del Departament de 12 de maig de 2004 i alguns consells i reflexions. El text complet del comunicat el podeu consultar a: http://amesweb.tripod.com

RESUM DEL COMUNICAT DEL DEPARTAMENT

1. Les avaluacions finals ja no són per cicles sinó per cursos. És a dir que els alumnes de 1r o de 3r ja no passen automàticament al curs següent sinó que els és necessari no suspendre més de dues assignatures o, si en suspenen més, que així ho decideixi la Junta d'Avaluació en base a les circumstàncies personals de l'alumne.

2. Així doncs a l'avaluació final de cada curs hem de fer dues coses: qualificar a cada alumne (tal i com s'explica en el punt 3) i participar o no en una votació sobre si un determinat alumne que té tres o més assignatures suspeses ha de promocionar obligatòriament al curs següent, per les circumstàncies personals que a la sessió siguin exposades (veure el punt 4). Cada curs només es pot repetir un sol cop.

3. La qualificació de l’alumne/a en cada assignatura és responsabilitat del professor/a corresponent. S’ha d’atorgar la qualificació ordinària (que és la qualificació corresponent a l’avaluació contínua durant el curs) i, si l’alumne ha suspès, també la qualificació extraordinària (que és la qualificació obtinguda en la prova final de suficiència i que segons la normativa no pot ser superior a "Suficient"). A 4t d'ESO per obtenir la qualificació de l'àrea s'han de tenir en compte també els crèdits variables cursats per l'alumne. El curs 2003-2004 les qualificacions finals encara s'expressaran en els termes Insuficient, Suficient, Bé, Notable i Excel·lent.

4. Segons es diu en el comunicat "excepcionalment" la Junta d'Avaluació pot "acordar la superació d'alguna àrea". És evident que això només es fa quan el professor de l'assignatura es nega a aprovar a aquell alumne. Com es diu en singular "d'alguna àrea" es podria entendre que no es pot fer en més d'una. Per prendre aquesta decisió caldrà el vot favorable d'un mínim de dos terços dels membres de la junta presents a la sessió d'avaluació. Cada professor/a pot emetre un únic vot, amb independència del nombre d'àrees que imparteixi a l'alumne/a. Els vots en blanc i les abstencions tenen en aquest càlcul els mateixos efectes que el vot negatiu. La qualificació d'aquestes àrees serà de Suficient i s'indicarà a l'acta d'avaluació amb un asterisc.

5. A 4t d'ESO per obtenir el Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria es requereix la superació de totes les àrees. Excepcionalment la Junta d'avaluació, pot decidir l'obtenció del títol dels alumnes que tinguin una o dues àrees no superades, sempre que aquestes dues no siguin simultàniament d'entre les tres següents: Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura i Matemàtiques. Per prendre la decisió caldrà el vot favorable d'un mínim de dos terços dels membres de la junta
d'avaluació.

CONSELLS I REFLEXIONS

A) En el comunicat del Departament la promoció d'un alumne d'ESO amb tres o més assignatures pendents té caràcter excepcional i individualitzat per a cada alumne/a. No podem doncs admetre possibles acords de centre o de Junta d'Avaluació sobre promocionar automàticament a tots els alumnes que tinguin tres (o més) assignatures suspeses canviant un (o més) dels suspensos per un suficient amb asterisc. Us recomanem no acceptar mai aquests tipus d'acord perquè si després hi ha un conflicte i un professor, un pare o un alumne denuncia l'existència d'aquest acord, tots els membres de la Junta d'Avaluació es poden veure implicats en un acte d'il·legalitat, que en el cas dels funcionaris seria de prevaricació (aplicació conscient d'una norma de forma injusta per part d'un funcionari).

B) Us recomanem que si voleu establir un nivell d'exigència baix per afavorir l'aprovat de més alumnes, ho feu en el moment de calcular la qualificació ordinària (avaluació continua del curs). El motiu és que fer-ho després de les proves extraordinàries recolzaria la idea de considerar que l'alumnat realment pot millorar els seus coneixements en només 3 o 4 dies, quan tots saben que no és així.

C) El Departament no ha dit mai en cap escrit que hi hagi establert un nombre màxim de repetidors per centre. Per tant les Juntes d'Avaluació han d'actuar només pensant en el que és millor per l'alumne. Donar una segona oportunitat als alumnes que ho necessitin, malgrat l'elevat cost de tot un any més d'escolarització, és la millor inversió en educació que es pot fer i la demostració més evident que és veritat que l'educació és de primera importància per la nostra Administració. Tenim constància de centres que s'han trobat un any amb la necessitat d'un grup més per tenir molts alumnes repetidors i que aquest ha estat concedit per part de l'Administració. És evident que si abans no es podia repetir el 1r d'ESO i ara sí que es pot, el nombre de repetidors per centre ha de ser molt més alt. Segurament el proper curs, quan els alumnes hagin constatat que ara és necessari aprovar per passar de curs, el nombre de repetidors disminuirà respecte al curs actual.

D) Els criteris d'avaluació de l'ESO d'aquest any són molt similars als aplicats en anys anteriors, quan no hi havia convocatòria extraordinària. La raó és que abans molts professors ja establíem un examen de recuperació o suficiència pels alumnes que no aprovaven per curs. La conclusió és que ara els alumnes de moltes altres Comunitats Autònomes tenen una convocatòria extraordinària al setembre i els de Catalunya no disposen d'aquesta oportunitat amb temps suficient per preparar-se. Paradoxalment els exàmens de setembre que el Departament de moment no vol establir podrien disminuir molt el nombre de repetidors. És lamentable que en lloc d'intentar millorar la preparació de l'alumnat (ensenyament) i l'adquisició d'hàbits de treball (educació) simplement prevalgui l'objectiu de poder començar les classes a primers de setembre (acollida d'adolescents). Us demanem que proposeu en el vostre centre l'adhesió del Claustre a la sol·licitud d'AMES i ASPEPC de fer els exàmens extraordinaris al setembre a partir del proper curs. Podeu trobar el model a omplir a la nostra WEB (http://amesweb.tripod.com)

AMES

Si no desitges rebre més informació nostra envia un e-mail a ames@colegio.net escrivint "baixa".