GRÀFICS DEL CREIXEMENT EMBRIONARI HUMÀ

A) Si prèviament s’ha fet l’exercici "La gestació i el part" ja es tenen totes les dades per fer aquest exercici. Si no és així s’ha d’anar a una pàgina WEB per recollir les dades. Per això s’ha d’anar al programa "Internet Explorer" donat que hem observat que el Navegador Netscape 4.5 falla per la WEB que hem de treballar. Si no es troba l’icona d’Internet Explorer a l’escriptori anar a "Inici" à Programes à Internet à Internet Explorer i ja s’iniciarà aquest programa. Si no ho fa s’ha d'instal·lar.

B) Una vegada connectat a internet anar a http://www.santillana.es à indexnet à Secundaria à Saltar intro à Biología y Geología à Multimedia en el aula à "Fases de la gestación y el parto"

C) A "Fases de la gestación y el parto" dedicar uns minuts a anar passant pantalles per conèixer com funciona aquest programa.

D) Realitzar un gràfic en què en horitzontal apareguin els nou mesos i en vertical apareguin els pesos i les mides de l’embrió. Per això utilitzeu el programa Excel. En primer lloc s’ha de fer una taula posant en la primera columna las longituds de l’embrió i en la tercera columna els pesos. Després s’ha de seleccionar tota la taula i anar a l’icona "Assistent per a gràfics" i triar "Tipus personalitzats" i "Línies en dos eixos". Desprès en "Opcions de gràfics" s’ha de triar "Línies de divisió secundàries". Finalment posar els títols i subtítols adequats i guardar el gràfic junt amb la taula.

E) Contestar les següents preguntes

1) En els primer mesos quin valor creix més ràpidament, el pes o la longitud?

2) Un creixement més ràpid correspon a una major o a una menor pendent de la línia?

3) En quin moment es comencen a igualar els ritmes de creixement del pes i la longitud?

4) Donat que a partir del setè mes el nen ja pot sobreviure fora de l’úter matern amb l’ajuda que proporcionen les incubadores, què es pot dir sobre el grau de desenvolupament de la seva estructura interna?

5) Tenint en compte la resposta a la pregunta anterior què es pot dir sobre el creixement posterior? És desenvolupament o simplement creixement?

6) En quin moment es dona el màxim grau de creixement en pes i en quin moment es dona el màxim grau de creixement en longitud?

7) Quina és la màxima velocitat de creixement en longitud que es dona en un mes i quina és la velocitat total en els 9 mesos. Expressar el resultat en centímetres/mes? Hi ha un creixement semblant de la persona després del seu desenvolupament embrionari?

8) Quina és la màxima velocitat de creixement en pes que es dona en un mes. Expressar el resultat en tant per cent d’increment de pes/mes? Hi ha un creixement semblant de la persona després del seu desenvolupament embrionari?

9) El desenvolupament embrionari humà és un procés continu o un procés en el que es poden diferenciar etapes com passa en la metamorfosi de molts insectes?