BATXILLERAT VERSIÓ PROVISIONAL 1 EN REVISIÓ 18/07/01

 

BIOLOGIA

INTRODUCCIÓ

El currículum de Biologia en el Batxillerat pren com a punt de partida els continguts i objectius de I'àrea de Ciències de la naturalesa de I'Educació secundaria obligatoria 1 tè present la fonnació que l'alumnat necessita per incorporar-se, en acabar el Batxlllerat, als estudis universitaris o bè als Cicles formatius de grau superior. Tè com a finalitats bàsiques que l'alumnat complementa, amplia i aproflmdeixi el coneixement i la comprensió dels principis i els fets biológics mès significatius.

L'ensenyament de la materia ha de permetre de situar els coneixements biológics en el marc de la ci¿ncia i la tècnica en particular, i de la cultura en general. A mès, s'haurà de fer referencia als problemas que la humanitat tè plantejats i als quals la Biologia pot fer aportacions per a la seva solució tant directament com indirecta. Caldrà que al tractament científic aplicat s'hi afegeixi la reflexió ètica que aquest temes comporten. Tambè caldrà evidenciar que els coneixements biológics estan sotmesos a canvis continus, ja que la ciencia ès un conjunt de s abers i de practiques provisional que rep influències del context social 1 históric, així com dels efectes de la seva aplicacíó a la societat.

Aquest currículum ha estat dissenyat amb la finalitat d'aconseguir que l'alumnat adquireixi 1 construeixi, arnb els continguts bàsics de la Biologia, un concixement rigorós i crític del funcionament de la natura, i incorporó tarnbè les habilitats i la metodología de recerca i raonament propis d'aquesta ciencia experimental. Es pretèn, doncs, que des de la Biologia, peró tambè ainb el concurs de les altres mat¿ries que integren el Batxillerat, s'adquireixi un coneixement mès global 1 integrat de la biosfera, sense oblidar que I'espècie humana tambè ès objecte d'estudi, directarnent o indirecta, de les ciències biológiques.

El nivell de maduresa de l'alumnat de Batxillerat peitnet j a la realització d'observacions sistemàtiques, tant de caire qualitàtiu com quantitatiu, la forrnulació de preguntes fonamentades, el plantejament d'hipótesis, el disseny i la realització d'experi¿ncies de diferent tipologia i nivell, I'obtenció de conclusions, i I'extrapolació i aplicació dels coneixements adquirits a nous problemas i situacións. Si bè a I'etapa d'Educaciósecundària obligatoria l'alumnat argumenta opinions i s'inicia en la seva valoració crítica, en el Batxillerat ha d'aproftmdlr-ne mès, fer una anàlisi crítica, i adquirir una visió mès global de la ciencia en general.

Els continguts de fets, conceptos i sistemel conceptuals parteixen del nivell d'observació mès ampli: la biosfera, i desprès d'un itinerari per la constitució i I'organització dels èssers vius i el seu ftmcionament, s'arriba a un nivell mès concret: el material hereditari i I'evolució.

Al llarg de tot el recorregut es proposa emfasitzar els processos biológics, tenir en compte una visió evolutiva i, a mès a mès, fer referencia i relacionar (sempre que sigui possible) els-continguts de la Biologia amb el"s problemas quotidians i altres de mès abast que tè plantejats la humanitat.

Els continguts de procediments posen l'accent en les diverses formes d'observacó; en el recull, tractament i utilització de la infortnació i en I'establiment de relacions entre els processos biológics i les seves aplicacions practiques en els diferents camps del saber i del saber fer. El maneig dels instrui-nents i aparells científics propis de les ciències biológiques ha de quedar consolídat al llarg del cicle.

Els continguts de valors, normes i actituds tenen com a objectiu fonainental desv etllar en l'alumnat I'interès per estar ben documentat i poder fer valoracions crítiques de la ciència o de la informació científica en general i de la biologia en particular, 1 de les seves aplicacions i repercussions en la societat. Els objectius terminals que es formulen concreten el tipus i el grau d'aprenentatge que l'alun-inat ha d'adquin'r. Ès per aixó que es refereixen a continguts específics i responen als criteris bàsics utilitzats pel currículum.

El desplegament d'aquest currículum ha de tenir en compte els principis de l'aprenentatge significatiu i l'atenció a la diversitat de l'alunmat mltjan@ant la variació metodológica 1 la disposició seqüencial dels continguts, d'acord amb cada circumstància. Tambè s'ha de tenir present que una de les ftmcions fonamentals de l'avaluació al llarg del cicle ès de caire formatiu, la qual cosa requereix flexibilitat en el plqntejament de la programacio, a fl de facilitar la millora del procès d'ensenyament aprenentatge de la biología.

OBJECTIUS GENERAILS

L'alumnat, en acabar la matèria, ha de ser capa@ de:

1. Comprendre els principis 1 els fets biológics . mès significatius, així com la seva organització en teories i models.

2. Analitzar i valorar críticament els coneixements biológics i ser conscient dels seus límits i dels canvis c'ontinus a què són sotmesos els coneixements científics.

3. Situar els coneixements biol¿>gics en el marc general de la ciència, de la tècnica i de la tecnología, 1 en la perspectiva dels problemas que tè plantejats la humanitat.

4. Interpretar i resoldre problemas de la vida quotidi,aíia, seleccionaiit i aplicailt els coneixements biológics teórics i pràctics rellevants.

5. Realitzar observacions biológiques sistemàtiques, qualitatives i quantitatives, i treure'n conclusions.

6. Fon-nular hipótesis per tal d'explicar els fets observats i programar 1 realitzar

'¿nc'es per contrastar-les.expen

7. Analitzar metódicarnent els fets biol'ogics i exposar per escrit ¡/o oralment els resultats d'una manera clara expressant-los amb la terminología adequada.

8. Explicar el funcionament dels instruments científics emprant la terminología adequada, en particular els relacionats amb les ciències biológiques, i co.nèixer el seu maneig per tal d'utilitzar-los en les diferents experiències practiques.

9. Rebutjar els plantejaments reduccionistes en l'aplicació i I'ús inadequat de la ciència, en particular la Biologia, que impliqui atemptar contra la dignitat humana.

10. Valorarla complexitat biológica del planeta i la necessitat de conservar la seva biodiversi-tat, i assumir la responsabilitat que hi tè I'espècie humana.

CONTINGUTS

Fets, conceptos i sistemes conceptuàis

1. La blosfera.

1. 1. Característiques generals de la biosfera.

1.2. La classificació dels organismos: moneres, protoctists, fongs, vegetals i animals.

1.3. Els factors arnbientals i els organismos.

1.4. El cicle de la materia i el flux de I'energia.

-1.5. Els trets diferencials dels ecosistemes continentals 1 dels ecosistemes marins.

1.6. Els ecosístemes i el temps.

1.7. Els èssers humans i la biosfera.

2. La química de la vida.

2. 1. La composició química de la materia viva: mètodes d'anàlisi.

2.2. Els elements químics, els bioelements i les biomolècules.

2.3. Les biomolècules inorgàniques i orgàniques i la seva funció biológica.

3. L'organització estructural 1 funcional dels organismos.

3. 1. Visió histórica de la formulació de la teoría cel-lular.

3.2. Tècniques d'estudi de la cèl-lula.

3.3. La cèl-lula eucariota. Diferenciació cel-lular (diversitat i especialització)

3.4. El nucli en internase. Els cromosomes. Cariotip. La mitosi 1 el seu significas biológic. El cicle cel-lular.

3.6. La cèl-lula procarioti. Diversitat de formes.

3.7. ForTnes acel-lulars: els virus.

4. L'intercanvi de materia i energia a la cèl-lula.

4. 1. Les característiques i les funcions generals del metabolismo. Estructures

cel-lulars implicades. Els enzims 1 les reaccions metabóliques.

4.2. Les víes metabóliques de degradació. Fermentació i respiració de la glucosa.

4.3. Les vies metab¿)Iiques de síntesi. Vies dels heterótrofs: gluconeogènesi i síntesi dels àcids grassos. Vies dels autótrofs: fotosíntesi 1 quimiosíntesi.

4.4. Els models metab¿)Iics dels diferents tipus cel-lulars en funèió de les fonts de carboni i d'energia

4.5. Microorganismes i processos industrials d'importància económica.

5. La genètica.

5. 1. Les expen'ències de Gregor Mendel i les lleis que se'n deriven.

5.2. Al-lelomorfisme múliiple.

5.3. Herència del sexe i herencia lligada al sexe.

5.4. La meiosi: característiques citológiques i significas genètic.Reproducció sexual i cicles biológics.

5.5. La teoria cromosómica de I'herència. Reinterpretació de les lleis de Mendel.

5.6.L'ADN: reconstrucció histórica de les investigacions sobre la seva funció i estructura.

5.7. Replicació 1 expressió del material genètic.

5.8. Alteracions de la informació genètica: causes i consequencies. Mutacions.

5.9. Enginyen'a genètica: aplicacions i valoracions ètiques.

6. Evolució.

6.1. Históña de les idees evolucionistes: Lamarck i el lamarquisme, Darwin 1 el darwinisme, el neodarwinisme o Teoria Sintètica. Proves clàssiques de I'evolució.

6.2. Causes del canvi de les freqüències gèniques: mutació, selecció, deriva genètica i migració (flux genètic).

6.3. Concepte d'espècie. L'especiació.

7. Immunologia.

7. l. Funcions del sistema immunológic. Organs i cèl-lules de la immunitat.

7.2. Tipus d'immunitat natural (innata i adquirida), artificial (activa i passiva).

7.3. Defensa específica de I'organisme: resposta cel-lular i humoral.

7.4. Trastoms 1 malalties relacionadas amb la immunitat.

Procediments

1. Utilització i aplicació de les habilitats bàsiques, les tècniques i les estratègies intel-lectuals per a l'anàlisi dels fets i els processos biológics.

1.1. Planificació i realització d'experiències. Fomiulació d'hipótesis. Identificació 1 control de variables.

1.2. Planificar i realitzar observacions d'organismes i fen¿>mens.

1.3. Selecció i maneig adequat del material comú de laboratori.

1.4. Utilització de la lupa binocular i el microscopi óptic, així com de los tècniques especifiques que els són própies.

1.5. Càlcul de les'mldes reals d'un obj¿cte observat 'al microscopi emprant les escales pertihents.

1.6. Realització di dibuixos i d"esquethes a partir de les imatges, tot relàcionant-los amb I'objecte t¿dimensional.

2. Recerca, comentar¡, ús i referencia de bibliografia.

2. 1. Recerca, valoració, utilització í referencia de material bibliogràfic 1 telemàtic..

2.2. Comentar¡ de textos científics.

2.3. Anàlisi de seqüències de vídeos i fotografies científiques.

3. Tractament i interpretació de la informació, qualitativa i quantitativa, obtinguda en l'anàlisi dels processos biológics.

3.1. Elaboració de quadres de diverses entrades, de jerarquies de conceptos, de resums, de mapes conceptuals, de diagraines de flux i de protocols de practiques.

3.2. Utilització i construcció de taules numèriques 1 de gràfics de diferents tipus, usant, si escau, programes infonnàtics.

3.3. Comparació 1 correlació dels resultats obtinguts. Extrapolacions.

3.4. Reconeixement de patrons i ús de models.

3.5. Formulació de conclusions i noves preguntes.

4. Comunicació.

4. 1. Expressió, oral o per escn't, de la informació obtinguda a partir de l'anàlisi dels

processos biológics.

4.2. Utilització del llenguatge científic.

4.3. Elaboració i presentació de treballs.

5. Aplicabló.

5.1. Establiment de relacions entre els processos biológics i les seves aplicacions practiques.

5.2.,ldentificació de les aplicacions practiques de la biologia en diferents cainps del

saber.

Valors, normes 1 actituds

1. Valoració crítica de la Biologia, i de la cl'encia en general, alxí com de les seves aplicacions.

2. Presa de consciencia del fet que la Biologia, i la ciència en general, són el resultat d'un treball alhora individual i col-lectiu, i que comporta7una despesa económica.

3. Interès per les relacions que existeixen entre la Biologia, la societat i la tecnología.

4. Acceptació i respecte per les diferents opinions de udament fonamentades davant

.9

d'un mateix fet biológic.

5. Interès, rigorositat 1 constancia en documentar-se davant dels fets biológics.

6. Actuació amb cura i responsabilitat envers el material, els organismos 1 el treball de laboratori.

 

PRIMER CURS

Fets, conceptos i sistemes conceptuàis

1. La blosfera.

1. 1. Característiques generals de la biosfera.

1.2. La classificació dels orgariismes: moneres, protoctists, fongs, vegetals 1 animals.

1.3. Els factors ainblentals 1 els organismos.

1.4. El ciele de la matèn'a i el flux de I'energia.

1.5. Els trets diferencials dels ecosistemes continentals i dels ecosistemes man'ns.

1.6. Els ecosistemes 1 el temps.

1.7. Els èssers humans i la blosfera.

2. La química de la vida.

2. 1. La composició química de la matèria viva : mètodes d'anàlisi.

2.2. Els elemerits químics, els bioelements i les bioinolècules.

2.3. Les biomolècules inorgàniques i orgàniques i la seva funció biológica

3. L'organització estructural i Funcional dels organismos.

3. 1. Visió histórica de la formulació de la teoria cel-lular.

3.2. TècnFques d'estudi de la cèl-lula.

3.3. La cèl-lula eucariota. Diferenciació cel-lular (diversitat i especialització)

3.4. El nucli en internase. Els cromosomes. Cariotip. La mitos¡ 1 el seu significas biológic. El cicle cel-lular.

3.6. La cèl-Tula procariota. Diversitat de fonnes.

3.7. Formes acel-lulars:'els virus.

 

SEGON CURS

Fets, conceptos i sistemes conceptuals

4. L'intercanvi de matèn'a i energía a la cèl-lula.

4. 1. Les característiques i les funcions generals del metabolismo. Estructures

cel-lulars implicades. Els enzims i les reaccions metabóliques.

4.2. Les vies metabóliques de degradació. Fermentació i respiració de la glucosa.

4.3. Les vies metab¿)Iiques de síntesi. Vies dels heterótrofs: gluconeogènesi i síntesi dels àcids grassos. Vies dels autótrofs: fotosíntesi i quimiosíntesi.

4.4. Els models metabólics dels diferents tipus cel-lulars en funció de les fonts de carboni i d'energia

4.5. Microorganismes 1 processos industrials d'lmportància económica.

5. La genètica

5. 1. Les experiències de Gregor Mendel i les lleis que se'n deriven.

5.2. Al-lelomorfisme múltiple

5.3. Herència del sexe i her@ncia lligada al sexe.

5.4. La meiosi: característiques citológiques 1 significas genètic.Reproduccíó sexual i cicles biológics.

5.5. La teon'a cromosómica de I'herència. Reinterpretació de les lleis de Mendel.

5.6.L'ADN: reconstrucció histórica de les investigacions sobre la seva funció 1 estructura.

5.7. Replicació i expressió del material genètic

5.8. Alteracions de la infortnació genètica: causes 1 consequencies. Mutacions

5.9. Enginyen'a genètica: aplicacions i valoracions ètiques

6. Evolució

6.1. Histón'a de les idees evolucionistes: Lamarck 1 el lamarquisme, Darwin 1 el darwlnisme, el neodarwinisme o Teon'a Sintètica. Proves clàsslques de I'evolucló

6.2. Causes del canvi de les freqüències g@niques: mutació, seledcló, deriva genètica i migració (flux genètic).

6.3. Concepte d'espècie. L'especiació

7. Immunologia

7. 1. Funcions del sistema immunológic. órgans i cèl-lules de la immunitat

7.2. Tipus d'immunitat natural (innata i adquirida), artificial (activa i passiva)

7.3. Defensa específica de I'organisme: resposta cel-lular 1 humoral

7.4. Trastoms i malalties relacionadas amb la inimunitat.

OBJECTIUS TERMINALS

1. Explicar els trets característics (morfológics, estructurals, metabólics, reproductors 1 d'hàbitat) de cadascun dels cinc regnes en què es classifiquen els èssers vius.

2. Definir, tot relacionant-los, els conceptos següents: biosfera, ecosistema, biótop, blocenosi, població, comunitat, nínxol ecológic, cadena alimentària, piràmide i xarxa trófica, nivell trófic, biomassa, producció primària, producció secundaria, com tambè reconèixer el caràcter quantificable d'alguns d'aquests conceptos.

3. Explicar el cicle de la matèria 1 el flux de 1' energia a la biosfera, 1 diferenciar entre energia endosomàtica 1 exosomàtica.

4. Identificar i explicar, prenent com a exemple un ec,osistema proper, les relacions trófiques que s'estableixen entre els seus components, tot considerant que el seu equilibn' ès dinàmic i alterable.

5. Recon¿ixer el caràcter de la biosfera com a ecosistema i identificar els problemas que l'activitat humana hi genera, analitzant el seus trets histórics, biológics i socials, tot valorant la responsabilitat que la humanitat tè en la seva conservació.

6. Reconèixer el caràcter universal de la composició química de la cèl-lula i dels organismos.

7. Calcular experimentalment el contingut d'algua en diferents mostres animals i vegetals. Observar fenómens d'ósmosi al microscopi óptic.

8. Identificar i interpretar les principals estructuras de les biomolècules, tot descrivint la

seva ftmció i reconeixent el caràcter específic que algunes tenen en I'èsser viu.

9. Descn'ure la naturalesa i localització del material genètie.

10. Diferenciar qualitativament 1 quantitativa els elements químics, els components inorgànics i els components orgànics que es troben en les cèl-lules i els organismos.

1 1. Identificar expen'mentalment glúcids, lípids i prote7ines en mostres animals 1

vegetals.

12.Utilitzar. experimentalment la cromatografla per separar els components d'una mescla de pigments vegetals o altres biomolècules.

13. Estudiar experimentalment l'activitat d'alguns enzims com l'arnilasa salivar o la catalasa.

14. Analitzar i relacionar la disminució o absència de determinadas biomolècules amb les deficiències i els trastoms que aquest fet pot determinar.

15. Enumerar 1 diferenciar les diverses tècniques que s'utilitzen en I'estudi de la cèl-lula, tot dedicant especial atenció a I'ús del microscopi óptic. Realitzar algunes tincions especifiques com la Grain.

16. Reconèixer I'estructura bàsica i universal de la cèl-lula en els diferents tipus de cèl-lules existents.

17. Analitzar i relacionar les imatges de la cèl-lula obtingudes a partir de diferents mètodes d'observació, amb la seva estructura tridimensional.

18. Realitzar observacions de diferents cèl-lules i organismos unicel-lulars (eucariotes i procariotes) ainb tècniques de microscópica óptica calculant la grandàría real, descrivint la seva forma i observant algunes de les seves estructuras.

19. Establir les diferències 1 les semblances entre els nivelas d'organització cel-lular.

20. Reconèixer la funció dels microorganismes en els cicles biogeoquímics, processos industrials i medi ambient, així com el seu possible caràcter patogen. Realitzar cultius de microorganismes.

21. Descriuire els diferents components estructurals,. 1 ultraestructurals de la cèl-lula, procariota i eucariota, tot explicant la seva funció.

BATXILLERAT VERSIÓ PROVISIONAL I EN PEVISIÓ 18/07/01

22. Fer observacions de cèl-lules en mitos¡, descriure les fases d'aquest procès cel-lular, així corn-reconèixer el seu paper en el creixement dels organismos.

23. Explicar la composició i la ultraestructura dels virus, i el seu paper com a paràsits intracel-lulars, així com el caràcter d'agents causals de determinadas malalties humanes, tot valorant la responsabilitat dels humans I'èsser humà en la seva transmissió.

24. Distingir els diferents tipus metabólics cel-lulars en funció de les fonts de carboni 1 d'energia que utilitzen.

25. Resumir les funcions generals del metabolismo i reconèixer, en el metabolismo d'un organismo concret, un segment del cicle de la matèn'a i el flux de I'energia en la biosfera.

26. Definir, tot relacionant-los, els conceptos següents: metabolismo extracel-lular, metabolismo intracel-lular, anabolisme i catabolisme, via metabólica i metabólit intermediar¡.

27. Esquematitzar les vies pn'ncipals de degradació 1 de síntesi de les blomolècules orgàniques.

28. Comparar les tres vies pn'ncipals d'obtenció denergia per part de les cèl-lules: la fennentació, la fotosíntesi i la respiració aetóbica, tot situant-les en els orgam'smes que les realitzen.

29 Comprovar experimentalment algunes de les vies metabóliques mès representativas com la fotosíntesi i algun tipus de ferinentació.

30. Analitzar la ñmció de la sexualitat en I'intercanvi de material genètic 1 la seva irnportància en el procès evolutiu.

3 1. Comparar i interpretar els processos de mitos¡ i meiosi, el seu significas biológic, tot situant-los en el cicle cel-lular 1 en el cicle biológic.

32. Caracteritzar els processos de reproducció asexual 1 sexual, comparant els seus respectius avantatges i inconvenlents i diferenciar, tot utilitzant exemples 11-lustratius, la reproducció de la sexualitat.

33. Valorar la importancia de les aportacions de la biologia en els camps de la biotecnologia 1 I'enginyeria genètica.

34. Descriure els experiments de Mendel, tot enunciant les lleis que se'n deducixen 1 les ampliacions posteriors mès significativas d'aquestes lleis.

35. Interpretar exemples dels caràcters hereditaris que en la seva manifestació segueixen les lleis de Mendel, i tambè exemples dels caràcters regulats per gens lligats al sexe.

36. Definir, tot relacionant-los, els següents conceptos: caràcter hereditari, cromosoma, locus (loci), cariotip, fenotip, genotip, gen, al-lel, homozigot, heterozigot.

37. Explicar la duplicació de l'ADN, la transcrip ció, la traducció i el codi genètic.

38. Precisar la naturalesa del codi genètic 1 la síntesi de protdnes.

39. Analitzar el paper de les mutacions en I'evolucíó així com les conseqü¿ncies de les mateixes en I'espècie humana.

40. Indicar els trets fonarnentals 1 diferencials de la teoria de I'evolució darwinlana, els canvis introduyts posteriorinent 1 algunes de les proves de I'evolució.

4 1. Aplicar el model evolutiu per explicar canvis prodliits en els organismos.

42. Analitzar els mecanismos de defensa que desenvolupen els èssers vius davant d'un antigen així com deduir, a partir d'aquests con@íxements, com es pot incidir per reforgar i estimular les defenses nàturals.