SOBRE LA CONVOCATÒRIA DE VAGA DEL 17 DE MARÇ DE 2010

Benvolgut/da company/a,

El proper 17 de març hem estat convocats a una jornada de vaga pels sindicats presents a les meses de negociació. Encara que no estem d'acord amb molts dels motius exposats per ells, ni amb que una vaga d'un dia sencer sigui la millor forma d'aconseguir resultats, donada la gravetat del que ens ve a sobre, et demanem la teva participació en aquesta vaga.

Alguns del motius pels quals han convocat la vaga ni són més greus ni més urgents que fa uns mesos. Ens referim a demanar l'increment de les plantilles, la disminució d'alumnes per aula, les substitucions des del primer dia, un treball estable i de qualitat, contractacions de mitja jornada i sencera, etc. Encapçalar la llista de reivindicacions per les quals es convoca la vaga amb els temes de sempre és un greu error perquè desanima el professorat.

El motiu nou i greu pel qual et demanem la teva participació és l'esborrany de futur "Decret d'Autonomia de Centre" que s'ha preparat en aplicació de la LEC. (Accés al document de 36 pàgines en PDF). En aquest esborrany es diu que:

  1. Serà possible "una organització de les matèries diferent a l’establerta amb caràcter general" (Articles 14 i 17). Això ens semblaria bé si hi haguessin controls externs dels coneixements adquirits pels alumnes en cadascuna de les matèries i els resultats en aquestes proves determinessin o influïssin en la qualificació final de l'alumnat. En aquesta situació la llibertat d'organització permetria als centres poder preparar millor els seus alumnes. Però sense els controls extern abans esmentats, aquesta mesura possibilita que en el centre es donin més classes de les matèries que imparteixen els professors més propers a l'equip directiu, encara que l'alumnat necessiti més hores d'altres matèries. Aquesta mesura deixa a l'alumnat i al professorat sense cap protecció per part de l'Administració davant dels possibles interessos particulars i dels errors de l'equip directiu.
  2. Serà possible establir que en un Institut només hi hagin dos Departaments (Article 41). Nosaltres considerem que els Departaments Didàctics són els que generen i mantenen l'estil didàctic del centre. Dit d'una altra forma, encara que a un centre arribi un mal Director, si hi ha uns bons Departaments Didàctics el centre continuarà oferint un bon servei educatiu. En canvi, sense Departaments Didàctics és impossible assolir un estil didàctic bo i estable en cadascuna de les matèries, fins i tot amb el millor dels equips directius.
  3. S'estableix com a criteri per determinar la plantilla del centre la polivalència del professor (Article 49.4). No ens semblaria malament aquest criteri si hi haguessin les proves externes abans esmentades, ja que si els alumnes d'un centre no poden obtenir el títol de final d'etapa perquè arriben mal preparats a les proves externes, els equips directius d'aquests centres es veurien obligats a aconseguir bons professors especialistes. En canvi, sense cap control extern, és a dir amb la llibertat de què els centres puguin augmentar les qualificacions finals, premiar la "polivalència del professor" propicia la presència en els centres de persones que no dominin les matèries a impartir però què estan disposades a dissimular-ho per poder treballar en el centre.
  4. "El director o directora del centre pot encarregar als òrgans unipersonals de direcció, als òrgans unipersonals de coordinació i a altres membres del claustre funcions de gestió, coordinació i docència, sempre que siguin adequades a la seva preparació i experiència i tinguin caràcter transitori. El professorat afectat té l’obligació d’assumir-les i exercir-les" (Article 44). Això es pot utilitzar per obligar a un professor a impartir una matèria per la qual no està preparat i per obligar-lo a participar en activitats extraescolars per les quals no està preparat o no disposa de prou temps per obligacions familiars. En resum, es pot utilitzar per castigar a qualsevol professor fins aconseguir que se'n vagi del centre.
  5. Els director o directora podrà imposar sancions disciplinàries per faltes lleus al personal del centre (professorat i administració) pel procediment sumari (Article 50.4). A nosaltres ens sembla bé que s'apliquin sancions als treballadors que no fan be la seva feina, però el que no podem acceptar és que l'únic dret de l'afectat sigui ser escoltat per la persona que ha decidit posar-li la sanció. Exigim un procediment transparent, ajustat a dret i amb garanties.
  6. En l’avaluació de l’exercici de la docència d'un professor es tindrà en compte el resultat de l’avaluació del centre, quan aquest professor porti dos o més anys prestant serveis en el centre (Article 60). En el sindicat AMES defensem que la millor forma d'avaluar la tasca d'un docent és veient l'increment de coneixements dels seus alumnes al llarg d'uns quants anys d'exercici professional, però això exigeix que els resultats de les proves externes determinin o influeixin en la nota final de l'alumnat, que comprenguin totes les matèries i que les comparacions es realitzin entre centres d'un mateix context econòmic i social. Si l'única cosa que l'Administració mira és el percentatge d'aprovats que cada centre aporta, és evident que els centres dissimularan el seu fracàs escolar per quedar bé. És això el que realment pretén el Departament amb aquest Decret?.
  7. Per poder tenir en compte els resultats de l'alumnat és imprescindible establir proves externes als alumnes amb valor acadèmic al final de cada etapa. Si no es fa així, l'alumnat no tindrà cap interès en obtenir bons resultats i, per tant, seria injust valorar el professorat en base als resultats d'un alumnat que no té cap estímul per a esforçar-se.

  8. La direcció pot definir el perfil dels llocs d'especial responsabilitat que donen suport als òrgans de govern del centre que seran coberts pel procediment de provisió especial. (Article 49.3). Tal com s'ha comentat en el punt 3, sense que hi hagin unes proves externes pels alumnes amb valor acadèmic, aquesta mesura pot propiciar la presència en els centres de persones poc competents simplement triades perquè són amics o familiars dels membres dels equips directius.

Respecte a les accions a fer després de la vaga del 17 de març per a presionar l'Administració a què modifiqui l'esborrany del Decret establint proves externes amb valor acadèmic, proposem als sindicats convocants la realització de vagues periòdiques de només dues hores de duració i demanar un posicionament públic dels diferents partits polítics sobre aquest Decret abans de les eleccions.

Sindicat AMES

(Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)

www.ames-fps.com